|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

مراقبت

از دستاوردها

نوعی مبارزه است

در تمام زمینه ها.

خوشا آنان که

گذشتند

از لذت های موقت،

به امید

رسیدن به لذت های

دائمی و

بی پایان.

هستند

کسانی

که لذت ها رو تصاحب میکنند!

نه اسیر

و مغلوب

و دربند

آنند.

گاهی سوال آنقدر که

طرف خطابش با وجدان است

با زبان نیست!

ولی خیلی وقت ها

پاسخگو 

زبان است.