|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۸ مطلب با موضوع «سیاسی :: انتخابات» ثبت شده است


به رد صلاحیت از این زاویه نگاه کن!
که 12 نفر رد صلاحیتت کنند،
بهتر است
از اینکه چندین ملیون به تو بگویند صلاحیت نداری! نه.

رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت

هر دو ظرفیت میخواد

هر دو ظرفیت رو فعلا

داشته باش تا خبرت کنند

کدومش نیازت میشه!


در هوای فتنه آلود بهترین

ماسک بصیرت است

و بترین حالت ممکن

سکوت!

اگر نمی خوای به تو بگن

از کسی حمایت میکنی!

نیاز نیست همه رو تخریب کنی.

ما اصلح مصلحتی ...

نمی خواهیم.

با این همه محبوبیت!!!!

اگر من هم بودم

دلم نمی آمد

که نیام

اگر چه نیم ساعت آخر باشد.

مراقب باش لیز نخوری

استقبال کردند

از آمدنت

آن طرف آبی ها.

امسالمان حماسی سیاسی

هر روزمان حماسی بندگی.