|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۱ مطلب با موضوع «خاندان رسالت :: حضرت رسول» ثبت شده است


چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج کردند ؟

 

 

در مورد این ازدواج پاسخ های فراوان داده شده است :

پاسخ نقضی و اجمالی :

در ابتدا می توان پاسخی نقضی داد که :

رسول خدا طبق نظر اهل سنت علم غیب ندارد :

طبق نظر اهل سنت پیغمبر علم غیب ندارد

و ازدواج و یا دوستی وی با کسی

 نمی تواند دلیل بر صحت عقاید و رفتار وی باشد .

علت همان علت ازدواج حضرت نوح و لوط

با همسرانشان بوده است :

حتی اگر بگویند رسول خدا وی را می شناخته

و با وی ازدواج کرده است ،

 علت ازدواج را همان علت ازدواج حضرت نوح و حضرت لوط

 با همسرانشان می دانیم .

 با اینکه در قرآن کریم آمده است 

 که همسر ِ حضرت نوح و نیز همسر حضرت لوط ،

 همراه و همنظر با دشمنان ایشان بوده اند .

پاسخ تفصیلی  :