|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۲ مطلب با موضوع «خاندان رسالت» ثبت شده است


درس های زینبی:

مدیریت اوج بحران ها،

و ملتزم بودن به

حتی کوچک ترین

وظیفه ها.

زینب

تاریخ را

بگونه ای

رقم زد،

که در لحظات تمام انسان ها

تاثیر گذار بود.